OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo dotknutých osôb podľa Nariadenia
Dotknutá osoba má právo na nasledovné:
Prístup k osobným údajom (podľa čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)
Dotknutá osoba má právo získať od POS DISPLAY potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Ak POS DISPLAY takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom
a informácie o:
- Účele spracúvania osobných údajov,
- Kategórii spracúvaných osobných údajov,
- Identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to možné),
- Dobe uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia),
- Práve požadovať od POS DISPLAY opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie
alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- Právo podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
- Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
- Existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií
o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov
pre dotknutú osobu),
- O primeraných zárukách tykajúcich sa prenosu, v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii.
POS DISPLAY s r. o. poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za opakované poskytnutie
osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže POS DISPLAY účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej
elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Právo na opravu (podľa čl.16 Nariadenia a § 22 Zákona)
Dotknutá osoba má právo na to, aby POS DISPLAY bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov.
Právo na vymazanie (právo na zabudnutie, podľa čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)
Dotknutá osoba má právo na to, aby POS DISPLAY bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:
- Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- Dotknutá osoba odvolá súhlas (viď nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie,
- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo
oprávneného záujmu (viď nižšie) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
- Osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva
Slovenskej republiky,
- Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1
Nariadenia alebo § 15 ods.1 Zákona.
 
POS DISPLAY s. r. o., Sasinkova 26, 010 01 Žilina, e-mail: posdisplaysk@gmail.com, IČO: 31638686
 
Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na uplatnenie práva na slobodu
prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania (podľa čl. 18 Nariadenia a §24 Zákona)
Dotknutá osoba má právo na to, aby POS DISPLAY obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi
overiť správnosť osobných údajov,
- Spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto
toho obmedzenie ich použitia,
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu
alebo oprávneného záujmu (viď nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, POS DISPLAY môže takéto osobné údaje ďalej len uchovávať
alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných
osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej
osoby.
Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, POS DISPLAY o tejto skutočnosti dotknutú
osobu vopred informuje.
Právo na prenosnosť údajov (podľa čl.20 Nariadenia a §26 Zákona)
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať (v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte) a preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že:
- Sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a
- Spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať (čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (podľa
čl.6 ods.1 písm. e) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. e) Zákona ) alebo oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. f) Zákona), má dotknutá osoba tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.
V prípade takéhoto namietania POS DISPLAY nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
- Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
dotknutej osoby alebo
- Dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
POS DISPLAY s. r. o., Sasinkova 26, 010 01 Žilina, e-mail: posdisplaysk@gmail.com, IČO: 31638686
 
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (podľa čl. 22 Nariadenia a §28 Zákona)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne
významne ovplyvňujú.
Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
- Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
- Povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo
- Založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)
V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek tento súhlas odvolať.
Odvolanie súhlasu možno odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Zároveň môže dotknutá osoba
súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:
- Emailovou správou zaslanou na adresu posdisplaysk@gmail.com
- Zaslaním písomnej žiadosti na adresu POS DISPLAY s.r.o., Sasinkova 26, 010 01 Žilina
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred
jeho odvolaním.
 
POS DISPLAY s. r. o., Sasinkova 26, 010 01 Žilina, e-mail: posdisplaysk@gmail.com, IČO: 31638686

Právo dotknutých osôb podľa Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na nasledovné:

Prístup k osobným údajom (podľa čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od POS DISPLAY potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ak POS DISPLAY takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom

a informácie o:

- Účele spracúvania osobných údajov,

- Kategórii spracúvaných osobných údajov,

- Identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to možné),

- Dobe uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia),

- Práve požadovať od POS DISPLAY opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie

alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

- Právo podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,

- Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

- Existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií

o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov

pre dotknutú osobu),

- O primeraných zárukách tykajúcich sa prenosu, v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny

alebo medzinárodnej organizácii.

POS DISPLAY s r. o. poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za opakované poskytnutie

osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže POS DISPLAY účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci

administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej

elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu (podľa čl.16 Nariadenia a § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby POS DISPLAY bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa

jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných

osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie, podľa čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby POS DISPLAY bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

- Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- Dotknutá osoba odvolá súhlas (viď nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný

právny základ pre spracúvanie,

- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo

oprávneného záujmu (viď nižšie) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

- Osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva

Slovenskej republiky,

- Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1

Nariadenia alebo § 15 ods.1 Zákona.

 

POS DISPLAY s. r. o., Bratislavská 75, 010 01 Žilina, e-mail: posdisplaysk@gmail.com, IČO: 31638686

 

Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na uplatnenie práva na slobodu

prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme

alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (podľa čl. 18 Nariadenia a §24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby POS DISPLAY obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto

prípadov:

- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi

overiť správnosť osobných údajov,

- Spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto

toho obmedzenie ich použitia,

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu

alebo oprávneného záujmu (viď nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa

prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, POS DISPLAY môže takéto osobné údaje ďalej len uchovávať

alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných

osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej

osoby.

Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, POS DISPLAY o tejto skutočnosti dotknutú

osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov (podľa čl.20 Nariadenia a §26 Zákona)

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať (v štruktúrovanom, bežne

používanom a strojovo čitateľnom formáte) a preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému

prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že:

- Sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a

- Spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)

V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (podľa

čl.6 ods.1 písm. e) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. e) Zákona ) alebo oprávnený záujem (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. f) Zákona), má dotknutá osoba tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných

údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania POS DISPLAY nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

- Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami

dotknutej osoby alebo

- Dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

POS DISPLAY s. r. o., Bratislavská 75, 010 01 Žilina, e-mail: posdisplaysk@gmail.com, IČO: 31638686

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (podľa čl. 22 Nariadenia a §28 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne

významne ovplyvňujú.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

- Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

- Povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo

- Založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo

kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Odvolanie súhlasu možno odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Zároveň môže dotknutá osoba

súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

- Emailovou správou zaslanou na adresu posdisplaysk@gmail.com

- Zaslaním písomnej žiadosti na adresu POS DISPLAY s.r.o., Sasinkova 26, 010 01 Žilina

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred

jeho odvolaním.

 

POS DISPLAY s. r. o., Bratislavská 75, 010 01 Žilina, e-mail: posdisplaysk@gmail.com, IČO: 31638686